Apply Here
नवीन मिळकत आकारणी / मिळकतीचे हस्तांतरण करणे बाबतचा अर्ज
सूचना : -
1. थकबाकी असल्यास मिळकतीचे हस्तांतरण अर्ज नाकारला जाईल याची नोंद घ्यावी.
2. Click Here To Download NOC/ नाहरकत प्रमाणपत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
3. इंडेक्स २ व ७/१२ उतारा हे चालू सहामाही मधील असणे आवश्यक आहे.
अर्जाचा प्रकार
अर्जदाराची माहिती ( मिळकतदाराची माहिती )
संपूर्ण नाव
कायमचा पत्ता
मोबाईल नंबर
ईमेल
मिळकतीची माहिती ( यामध्ये नवीन मिळकतीची माहिती / हस्तांतरण करावयाच्या मिळकतीची माहिती लिहावी. )
विभाग
पेठ
मिळकत नंबर
घर नंबर
एरिया / नगर
सिटी सर्व्हे नंबर
पत्ता
मिळकतीचे विवरण
एकूण क्षेत्रफळ Sq.Foot मध्ये
एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ Sq.Foot मध्ये