आवश्यक कागदपत्रे / Required Document List
Sr.No. आवश्यक कागदपत्रे Required Document List
1 मिळकतीचे हस्तांतरण - नवीन मिळकत आकारणी :-
 १. मालमत्ता खुली असल्यास :-
     i. ७-१२ उतारा / सिटी सर्व्हे उतारा (चालू सहामाहीतील )
    ii. इंडेक्स २ (चालू सहामाहीतील )
    iii. ६ ड उतारा
 २. बांधकाम केलेले असल्यास : -
    i. बांधकाम परवाना
    ii. वापर परवाना
    iii. कब्जा पावती
     iv. भाडेपट्टी करार
     v.खरेदी खत
Property Transfer - New Property Assesment : -
 1. Open Plot :-
     i. 7-12 Utara / City Survey Utara (In Current Six month F.Y.)
    ii. Index 2 (In Current Six month F.Y.)
    iii. 6 D Utara
  2. Constructed : -
     i. Building Permission
     ii. Usage Permission
    iii. Possession receipt
     iv. Lease Agreement
     v. Sale Deed
2 मिळकतीचे हस्तांतरण - खरेदीने / इतर कारणाने :-
  १. कराचा ना हरकत दाखला.(डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
 २. ७-१२ उतारा / सिटी सर्व्हे उतारा (चालू सहामाहीतील )
 ३. इंडेक्स २ (चालू सहामाहीतील )
Property Transfer - Purchase / Other reason : -
  1.Tax Noc ( Click Here To Download NOC )
 2. 7-12 Utara / City Survey Utara (In Current Six month F.Y.)
 3. Index 2 (In Current Six month F.Y.)
3 मिळकतीचे हस्तांतरण - वारसा हक्काने :-
  १. कराचा ना हरकत दाखला.(डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
  २. ७-१२ उतारा / सिटी सर्व्हे उतारा (चालू सहामाहीतील )
  ३. इंडेक्स २ (चालू सहामाहीतील )
  ४. मृत्यू दाखला
  ५. कोर्ट सकशेषन सर्टिफिकेट
Property Transfer - Succession Right : -
  1.Tax Noc ( Click Here To Download NOC )
  2. 7-12 Utara / City Survey Utara (In Current Six month F.Y.)
  3. Index 2 (In Current Six month F.Y.)
  4. Death Certificate
  5. Court Succession Certificate